Greinargerð til Málræktarsjóðs, Ísl. málfræðifélagið

Greinargerð um ráðstöfun styrkfjár
Íslenska málfræðifélagið (kt. 420680-0319) hlaut styrk úr Málræktarsjóði árið
2018 að upphæð 500.000 krónur. Styrkurinn er ætlaður til útgáfu 40. árgangs
Íslensks máls og almennrar málfræði, tímarits félagsins. Áætlað er að ritið komi
út á haustmánuðum 2019 og verður þess þá getið að Málræktarsjóður hafi styrkt
útgáfuna. Undirbúningsvinna við næsta árgang (41/2019) er nú þegar hafin.
Tekjur okkar höfum við eingöngu haft af áskrifendum tímaritsins, innlendum
og erlendum, en þeir eru núna í kringum 280. Árgjald hefur verið 4.890
kr (m/ vsk) síðustu tvö ár. Útgjöld snúa einkum að útgáfu tímaritsins: ritstjórn,
umbrot, prentun, burðargjöld og slíkt en öll vinna í kringum rekstur félagsins
er unnin í sjálfboðavinnu af stjórn.
Meðfylgjandi ársreikningur fyrir síðasta ár gefur raunhæfa mynd af rekstri
félagsins en í honum koma fram tekjur og gjöld vegna útgáfu árgangs 2017. Þar
er styrkur Málræktarsjóðs 2018 færður til tekna en er, sem fyrr segir, hugsaður
sem styrkur við útgáfu árgangsins sem er nú í vinnslu.
6. júní 2019, fyrir hönd Íslenska málfræðifélagsins,
Einar Freyr Sigurðsson ritstjóri og Elma Óladóttir gjaldkeri
1
2018 2017
Rekstrartekjur ............................................................................ 1.662.629 1.157.427
Kostnaður bóksölu .................................................................... (1.656.328) (1.535.125)
Annar rekstrarkostnaður ........................................................... (194.620) (3.500)
Niðurfelling krafna ..................................................................... (71.820) (49.455)
Rekstrarhagnaður (tap) (260.139) (427.153)
Fjármunatekjur .......................................................................... 1.197 30.417
Fjármagnsgjöld ......................................................................... (5.972) (56.471)
Hagnaður (tap) fyrir skatta ........................................................ (264.914) (453.207)
Opinber gjöld ............................................................................. (6.083) 0
Hagnaður (tap) ársins (270.997) (453.207)
Rekstrarreikningur ársins 2018
Ársreikningur 2018
Eignir 31.12.2018 31.12.2017
Veltufjármunir
152.445 0
215.698 233.332
1.904.608 1.988.345
2.272.751 2.221.667
2.272.751 2.221.667
Eigið fé og skuldir 31.12.2018 31.12.2017
Eigið fé
1.627.619 1.898.616
1.627.619 1.898.616
Skammtímaskuldir
645.132 322.566
0 485
2.272.751 2.221.667
Eignir
Óráðstafað eigið fé ....................................................................
Efnahagsreikningur 2018
Handbært fé ..............................................................................
Skammtímakröfur .....................................................................
Viðskiptakröfur ..........................................................................
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Aðrar skammtímaskuldir ...........................................................
Viðskiptaskuldir .........................................................................
Ársreikningur 2018
Sundurliðanir
2018 2017
Rekstrartekjur
Innlend sala ............................................................................... 1.116.671 1.026.519
Erlend sala ................................................................................ 45.958 130.908
Styrkir ........................................................................................ 500.000 0
1.662.629 1.157.427
Kostnaður bóksölu
Prentun, bókband, pökkun ........................................................ 592.999 421.611
Umbrot ...................................................................................... 327.622 121.500
Burðargjöld ................................................................................ 63.405 66.695
Ritstjórn ..................................................................................... 645.132 645.132
Akstur ........................................................................................ 13.230 14.920
Annar kostnaður ........................................................................ 13.940 265.267
1.656.328 1.535.125
Annar rekstrarkostnaður
Bókhaldskostnaður ................................................................... 0 40.000
Upplýsingatæknikostnaður ........................................................ 30.414 17.080
RASK ........................................................................................ 62.000 0
Kostnaður vegna kynninga ........................................................ 70.153 0
Pappír og ritföng ........................................................................ 7.293 10.194
Ýmis kostnaður ......................................................................... 24.760 3.500
194.620 70.774
Ársreikningur 2018